Metalliteollisuuden
alihankinta

Wesaco Oy tar­jo­aa ali­han­kin­ta- ja sopi­mus­val­mis­tus­ta eri teol­li­suu­de­na­lo­jen tar­pei­siin. Koko­nais­val­tai­nen pal­ve­lu­tar­jon­tam­me kat­taa tuot­tei­den ideoin­nin ja suun­nit­te­lun, val­mis­tuk­sen, kokoon­pa­non, sekä asen­nuk­sen ja käyt­töön­o­ton.
Val­mis­tam­me vaa­ti­vat­kin tuot­teet ja koko­nai­suu­det van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan, laa­dun ja toi­mi­tus­var­muu­den ollen ykkösprioriteettimme.

Omaam­me vah­van osaa­mi­sen alu­mii­nis­ten, sekä ruos­tu­mat­to­mien ja hapon­kes­tä­vien teräs­ten ohut­le­vy­tuot­tei­den suun­nit­te­lus­ta ja val­mis­tuk­ses­ta.
Tar­joam­me myös raken­ne­te­räk­ses­tä val­mis­tet­tu­jen osien ja raken­tei­den toi­mi­tuk­set asen­nus­val­mii­na ja pin­ta­kä­si­tel­tyi­nä.
Toi­mi­tam­me lisäk­si laser­leik­keet niin yri­tys- kuin henkilöasiakkaillekin.

Toi­mim­me Jär­ven­pääs­sä Vähä­num­men teol­li­suusa­lu­eel­la, jos­ta on hyvät lii­ken­neyh­tey­det Lah­den väylälle.

Laajan yhteistyöverkostomme avulla kykenemme myös tarjoamaan koneistusta ja monipuolista pintakäsittelyä: peittausta, lasikuulapuhallusta sekä märkä- ja jauhemaalausta.