Metalliteollisuuden
alihankinta

Wesaco Oy tar­jo­aa muun muas­sa metal­li- ja teräs­ra­ken­tei­den hit­sausa­li­han­kin­taa, osa­val­mis­tus­ta sekä kokoon­pa­noa. Omaam­me vah­van osaa­mi­sen alu­mii­nin, sekä ruos­tu­mat­to­mien ja hapon­kes­tä­vien teräs­ten ohut­le­vy­töis­tä. Toi­mi­tam­me myös laser­leik­keet niin yri­tys- kuin hen­ki­lö­asiak­kail­le­kin. Toi­mim­me Jär­ven­pääs­sä Vähä­num­men teol­li­suusa­lu­eel­la, jos­ta on hyvät lii­ken­neyh­tey­det Lah­den väy­läl­le. Yhteis­työm­me Ari‘s Group Oy:n kans­sa mah­dol­lis­taa kil­pai­lu­ky­kyis­ten pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien tar­joa­mi­sen asiakkaillemme.

Laajan yhteistyöverkostomme avulla kykenemme myös tarjoamaan koneistusta ja monipuolista pintakäsittelyä: peittausta, lasikuulapuhallusta sekä märkä- ja jauhemaalausta.