Hitsaus ja muut metallityöt

Val­mis­tam­me vaa­ti­vat­kin ohut­le­vy­tuot­teet, put­kis­tot ja raken­teet alu­mii­nis­ta, sekä ruos­tu­mat­to­mas­ta ja hapon­kes­tä­väs­tä teräk­ses­tä. Pal­ve­lum­me kat­taa niin yksit­täis­ten kap­pa­lei­den, kuin myös sar­ja­tuot­tei­den­kin val­mis­tuk­sen. Meil­lä on laa­jal­ti koke­mus­ta lai­te- ja osa­val­mis­tuk­ses­ta eri teol­li­suu­de­na­loil­le. Teem­me lisäk­si metal­lien vii­meis­te­ly­hion­taa ja kiillotusta.

Tar­joam­me myös kai­tei­den ja käsi­joh­tei­den mitoi­tuk­set, suun­nit­te­lut, val­mis­tuk­set ja asen­nuk­set Ete­lä-Suo­men alueella.

Mus­tan rau­dan” työt teem­me tilois­sa, jot­ka ovat eril­lään muus­ta tuo­tan­ti­las­ta, jos­sa käsi­tel­lään ruos­tu­mat­to­mia teräk­siä.  Raken­ne­te­räk­ses­tä val­mis­te­tut tuot­teet ja raken­teet toi­mi­tam­me halu­tes­san­ne asen­nus­val­mii­na kiin­ni­tys­tar­vik­kei­neen ja pin­ta­kä­si­tel­tyi­nä, sin­kit­tyi­nä ja/tai maalattuina.

Käyt­tä­mäm­me hit­saus­me­ne­tel­mät ovat Tig, Mig/Mag, puik­ko- ja pis­te­hit­saus. Suur­ten kap­pa­lei­den käsit­te­lys­sä apu­nam­me on sil­ta­nos­tu­rei­ta, joi­den nos­to­ka­pa­si­tee­tit ovat 5–10 tonnia.

Ota yhteyttä kun tarvitset luotettavaa yhteistyökumppania.